<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=455820884788908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Welcome Leaders,

Cập nhật bản tin mới thường xuyên hơn bằng cách ấn "Subscription" bên dưới nhé!

COVER_BLOG-01

Các contact của bạn đang đi theo một dòng chảy và vẫn chỉ nằm im trong cơ sở dữ liệu nếu bạn không thiết lập bất kỳ email...


( read )

Tags: MARKETING AUTOMATION, LEAD NURTURING, EMAIL WORKFLOW